Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

  • Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti ZľavaDňa, s.r.o., so sídlom Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, IČO: 50 415 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 112920/B (ďalej len „ZľavaDňa“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.zlavadna.sk (ďalej len "webové stránky"), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ" ) a zákazníkov ZľavaDňa, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len "zákazník").

  • ZľavaDňa pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

  • Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto ZľavaDňa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len „GDPR“).

  • Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na ZľavaDňa spracovávame osobné údaje o používateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na ZľavaDňa alebo pri vytvorení vašej objednávky. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, telefónne číslo a platobné údaje. V špecifických prípadoch napr. pri ponukách zo sekcie „Tovary“ vyžadujeme aj uvedenie adresy pre doručenie, prípadne ak budete chcieť, môžete uviesť aj napr. poznámku o možných časoch doručenia. Vo výnimočných prípadoch napr. pri zakúpení kupónu na poistenia je to uvedenie dátumu narodenia alebo rodné číslo. V prípade záujmu si môže používateľ a zákazník dobrovoľne uviesť ďalšie doplnkové údaje ako dátum narodenia, pohlavie, prípadne obchodné meno a identifikačné sídlo právnickej osoby, bydlisko a sídlo. Vyššie uvedené údaje ďalej nazývame „osobné údaje“.

  • ZľavaDňa zhromažďuje, ukladá a analyzuje prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie ZľavaDňa geolokalizačné údaje. V prípade, že užívateľ nesúhlasí s analyzovaním a zhromažďovaním geolokalizačných údajov, môže si ich kedykoľvek vypnúť v nastaveniach svojho prehliadača alebo vysloviť s týmto konaním nesúhlas, a to písomne prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy gdpr@zlavadna.sk a jeho užívateľský účet bude z analyzovania správania užívateľov bezodkladne vyradený.

  • Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva ZľavaDňa informácie o kupónoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava ZľavaDňa údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

  • Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte ZľavaDňa tiež prístup predovšetkým k vášmu menu, priezvisku a e-mailovej adrese a ďalším informáciám, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať.

  • ZľavaDňa nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.

  • Pri nákupe, pri registrácii a pre poskytovanie ďalších služieb na ZľavaDňa používame vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail. Tieto údaje bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy napr. zaslanie prístupu do konta, zaslanie kupónu, informovanie o končiacej platnosti kupónu atď.. Taktiež budeme potrebovať informáciu o tom, akým spôsobom svoju objednávku zaplatíte. Po každom uskutočnenom nákupe totiž zaznamenávame informácie týkajúce sa nákupu (tzv. históriu nákupov). Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného kupónu. Ak údaje nie sú poskytnuté, nemôže ZľavaDňa vybaviť vašu objednávku. Pri platbe kartou odosielame Vašu e-mailovú adresu do Click To Pay pre overenie, či Váš účet s uloženými platobnými kartami už existuje.

  • Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinností. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. ZľavaDňa dbá na zabezpečenie vysokej ochrany osobných údajov a usilujeme o to, aby naši zákazníci mohli využívať naše služby bez obáv o ich bezpečnosť. Z toho dôvodu sledujeme akým spôsobom sú naše služby používané, aby sme boli schopní odhaliť zneužívanie či prípadné podvody realizované na stránkach ZľavaDňa. V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné požiadavky. Pre uvedený účel spracúvame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.

  • Na účely realizácie práv a povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy pre účely fakturácie, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.

  • V prípade a za účelom vykonávania reklamácií, užívateľ tiež súhlasí s jednorazovým poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov pre vybavenie jeho reklamácie tiež poskytovateľmi služieb (vrátane poskytovateľov platobných systémov alebo metód) a / alebo predajcom tovaru, ktorého sa reklamácia a / alebo platba týka, a to výhradne v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne nutnú dobu.

  • Na účely spätnej väzby - v prípade, že zákazník vyjadril súhlas v časti „Hodnotenie ponuky“ zároveň súhlasí s tým, aby ZľavaDňa zhromažďovala, zverejňovala a ďalej využívala slovné hodnotenia ponúk získané od zákazníkov prostredníctvom webovej stránky, týkajúce sa zakúpených Kupónov. V prípade, že je hodnotenie zákazníka doplnené o fotografiu vytvorenou zákazníkom, udeľuje ďalej zákazník ZľavaDňa časovo a geograficky neobmedzenú bezodplatnú licenciu na použitie fotografického diela v elektronickej i tlačenej podobe. V takomto prípade je zákazník povinný si zaistiť prípadný súhlas všetkých osôb vyobrazených na poskytnutých fotografiách s použitím fotografického diela. Za porušenie povinnosti zabezpečenie súhlasu vyobrazených osôb nenesie ZľavaDňa zodpovednosť.

  • Pre ponuku našich produktov a propagáciu ZľavaDňa formou obchodných oznámení (newslettrov) zasielaných užívateľom využíva ZľavaDňa predovšetkým e-mailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov ZľavaDňa. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe vášho súhlasu , ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas ZľavaDňa udeľujete v priebehu registrácie na ZľavaDňa, v nákupnom procese zakúpenia kupónu alebo neskôr v nastavení vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na ZľavaDňa môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

  • Pre marketingové účely, lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva ZľavaDňa pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Spravidla na základe uvedených dát získava ZľavaDňa štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

  • Na informovanie o dôležitých zmenách na stránkach ZľavaDňa – v prípade potreby vás upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa služieb, ktoré ZľavaDňa poskytuje. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

  • Na spracovávanie výsledkov súťaží - pri účasti na našich súťažiach, promo akciách, anketách, prieskumoch, a pod., spracovávame vami zaslané údaje (prevažne meno, priezvisko, kontaktné údaje). V prípade, že nám zasielate informácie o iných osobách, prosíme, aby ste sa pred ich poskytnutím uistili, že táto osoba súhlasí s poskytnutím jej osobných údajov a rozumie tomu, ako ZľavaDňa bude jej osobné údaje spracovávať.

  • Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o vašom mene a e-maile, ktoré vyplníte počas chatu s pracovníkom ZľavaDňa do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. vami uvedené meno a e-mailovú adresu len na základe chatu nijako ďalej nevyužívame.

  • Spracovávanie na základe súhlasu - v špecifických prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté v predošlých bodoch môžeme vyžadovať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. V takom prípade sa účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovávania dozviete v momente, keď taký súhlas budeme od vás vyžadovať.

  • V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na ZľavaDňa a požadovať:

   a) Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré ZľavaDňa spracováva, o účele a povahe spracovávania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo ZľavaDňa. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

   b) Prístup k údajom, ktoré ste poskytli ZľavaDňa, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva vám ZľavaDňa potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

   c) Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od ZľavaDňa k inému subjektu, kedy ZľavaDňa odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.

   d) Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže ZľavaDňa správne vybaviť vašu objednávku.

   e) Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že ZľavaDňa spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

   f) Právo byť zabudnutý t.j. výmaz osobných údajov alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už ZľavaDňa nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok ZľavaDňa vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

  • Užívatelia aj zákazníci ZľavaDňa môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení (newslettrov) a to:

   • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
   • prostredníctvom „Žiadosti dotknutej osoby – GDPR“, ktorú nájdete tu
   • namietať proti spracovaniu osobných údajov u ZľavaDňa na e-mailovej adrese podpora@zlavadna.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

  • Ďalej môžu užívatelia a zákazníci ZľavaDňa vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej ZľavaDňa okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

  • Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ZľavaDňa ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete tu.

  • Okrem vyššie uvedeného oprávnenia máte vždy v prípade porušenia povinností ZľavaDňa možnosť podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

  • Osobné údaje sú v prvom rade spracovávané zamestnancami ZľavaDňa a spolupracujúcimi osobami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so ZľavaDňa.

  • Obchodný partner ZľavaDňa, na ktorého produkty alebo služby ste si prostredníctvom ZľavaDňa zakúpili Kupón, a to výhradne preto, aby vám tento partner mohol za daný tovar alebo služby vystaviť daňový doklad.

  • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zásielkové spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.

  • Verejnoprávne orgány, u ktorých platí výnimka z povinnosti mlčanlivosti. Ide o vybrané subjekty verejnej správy a iné subjekty, ktoré sú na to oprávnené zo zákona (napr. súdy, SOI, exekútori atď).

  • ZľavaDňa ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre ZľavaDňa na účely a spôsobom, ktoré ZľavaDňa stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb.

  • Medzi Spracovateľov, ktorých ZľavaDňa využíva, patria:

   • Marketingové agentúry
   • Nástroje pre on-line marketing
   • Služby zabezpečujúce Affiliate programy
   • Služby zabezpečujúce účtovníctvo
   • Služby správy serveru a databáz
   • Služby zákazníckej podpory
   • Služby poskytujúce zákonné školenie a BOZP (www.edumio.sk)
   • Služby zabezpečujúce rezervačný systém (www.bookio.sk)
   • Služby na správu a odosielanie emailov
   • Služby zabezpečujúce zákaznícku podporu
   • Služby zabezpečujúce zasielanie sms
   • Služby vývoja software a IT supportu
   • Služby zabezpečujúce dátovú analytiku a štatistiku
   • Ďalšie subjekty, ktoré nám poskytujú svoje služby

  • ZľavaDňa spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia kupónu. Zo zákona ZľavaDňa následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

  • Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva ZľavaDňa po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

  • Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

  • Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na ZľavaDňa vzťahujú. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

  • ZľavaDňa dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). ZľavaDňa kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

  • Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.

  • Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany ZľavaDňa pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

  • Ochrana osobných údajov detí je pre nás mimoriadne dôležitá. Z tohto dôvodu ZľavaDňa vedome nevyberá ani nepožaduje osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. V prípade, že sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, vymažeme tieto informácie čo najskôr. Deti vo veku do 16 rokov môžu služby ZľavaDňa využívať len s povolením a dohľadom svojich rodičov.

  • ZľavaDňa vymenovala zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov (DPO). Ak si myslíte, že ZľavaDňa tieto pravidlá ochrany osobných údajov nedodržiava alebo, že boli vaše práva porušené, kontaktujte ju na adrese: DPO, ZľavaDňa, s.r.o., Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava pripadne prostredníctvom e-mailu: gdpr@zlavadna.sk, online žiadosti alebo na telefónnom čísle 02/3211 7675.

  • Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na vyššie uvedených kontaktoch či už telefonicky, alebo písomne. Berte prosím na vedomie, že pokiaľ uplatníte svoje právo, musíme si byť istí vašou identitou. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej preukázanie.

  • Pri uplatnení akéhokoľvek vyššie uvedeného práva vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavenia vašej žiadosti. Zákonná lehota na vyjadrenie je najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. Vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí sme oprávnení predĺžiť danú lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu vás budeme informovať.

  Pravidlá používania cookies ZľavaDňa

  Na stránkach www.zlavadna.sk (ďalej len „ZľavaDňa“) používame súbory cookies na zhromažďovanie informácií o osobách, ktoré navštevujú naše webové stránky. V texte nižšie vás oboznámime čo sú cookies, ako s nimi nakladáme a ako môžete svoje nastavenia meniť (ďalej len „Pravidlá“).

 1. Súbory cookies sú malé zašifrované textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači alebo inom zariadení. Cookies nám pomáhajú prevádzkovať naše webové stránky, poskytovať dôležité funkcie a funkčnosť na našich webových stránkach. Pomáhajú nám pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Tieto informácie zvyčajne nestačia na to, aby vás mohli priamo identifikovať, ale umožňujú nám prispôsobiť stránku vašim konkrétnym potrebám a preferenciám.

 2. Pri návšteve stránok ZľavaDňa alebo stránok našich partnerov sú cookies týmito stránkami zasielané a ukladané do vášho prehliadača. Pamätajú si informácie, ktoré ste nám o sebe dali, aby ste ich opätovne nemuseli zadávať zakaždým, keď navštívite ZľavaDňa (napr. prihlasovacie údaje, vaše preferencie, nastavenie zobrazovania atď.). Keď stránky ZľavaDňa navštívite znova, váš prehliadač odošle cookies späť na tieto stránky, takže možno vaše zariadenie rozpoznať a my vďaka tomu môžeme prispôsobiť stránky ZľavaDňa podľa vašich preferencií.

 3. Pri návšteve stránok ZľavaDňa vás informujeme o zhromažďovaní a používaní cookies prostredníctvom cookies bannera umiestneného v dolnej časti našej webovej stránky. Pokračovaním v prezeraní našich stránok a zároveň povolením ukladania cookies vo vašom prehliadači súhlasíte, že ZľavaDňa môže spracovávať údaje na účely personalizácie webových stránok, optimalizácie prehliadania, analýzy správania webových stránok a poskytovania relevantných reklám. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

 4. Vďaka cookies je používanie stránok ZľavaDňa užívateľsky oveľa príjemnejšia. Súbory cookies používame na štatistické účely, zároveň nám umožňujú sledovať a analyzovať spôsob, akým stránky ZľavaDňa používate, a tým zlepšovať kvalitu a obsah stránok. Okrem toho nám súbory cookies pomáhajú poskytovať online reklamu, o ktorej sa domnievame, že je pre vás najrelevantnejšia. Tieto informácie nám umožňujú merať efektívnosť našich online reklamných kampaní a kontrolovať počet zobrazení reklamy. Taktiež nám pomáhajú personalizovať a zacieliť naše reklamné kampane a sledovať ich výkon. Na tieto účely používame naše cookies, ale aj cookies tretích strán.

  • Prostredníctvom stránok ZľavaDňa môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré na našich stránkach používame, prípadne môžeme s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré nám boli pomocou cookies poskytnuté. Účelom týchto súborov cookies je poskytnúť personalizovanejší zážitok založený na vašich predchádzajúcich návštevách a preferenciách. Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán.

  • ZľavaDňa používa tzv. Sociálne pluginy z nasledujúcich sociálnych sietí:

   • facebook.com
   • twitter.com
   • linkedin.com
   • plus.google.com
   • instagram.com
   • youtube.com

   (ďalej len „Sociálne pluginy“), ktoré sú na našich webových stránkach označené logami. Keď navštívite našu webovú lokalitu, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na tieto Sociálne pluginy do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na naše webové stránky. Integrácia pluginov spôsobuje, že Sociálny plugin dostane informácie, ktoré ste sprístupnili na príslušnej webovej stránke ZľavaDňa. Pokiaľ budete prihlásený do vyššie uvedených sociálnych sietí, bude mať možnosť priradiť vašu návštevu k vášmu účtu v týchto sociálnych sieťach.

   Upozorňujeme, že výmena týchto informácií sa už uskutočňuje pri návšteve našej webovej lokality bez ohľadu na to, či interagujete s doplnkom alebo nie. Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali údaje o vás prostredníctvom našich webových stránok, musíte sa pred tým, než navštívite webové stránky ZľavaDňa, odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

  • Stránky ZľavaDňa využívajú na marketingové účely reklamné a tzv. affiliate systémy zabezpečované prostredníctvom DoubleClick, Google AdWords, Facebook Custom Audience, Google Dynamic Remarketing, Facebook Pixel, GA Audience, Commission Junction, Criteo SA, ADV Europe, myWorld Slovakia. Ak tak kliknete na odkaz alebo banner na stránkach niektorého z našich reklamných alebo affiliate partnerov a tento odkaz vás privedie na stránky ZľavaDňa, uloží sa do vášho zariadenia cookies, ktorá rozpozná, že ste na naše stránky prišli práve prostredníctvom affiliate partnera. Súhlas s uložením týchto cookies poskytujete už na stránkach affiliate partnera.

  • ZľavaDňa používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookies na nasledujúce účely: Hotjar (na zaznamenávanie návštevnosti našich stránok), Tag Manager Google (na správu HTML /JS tagov), LiveAgent (online chat), Google Analytics (systém na správu dát), Bookio.sk (rezervačný systém).

  • Ak poskytovatelia tretích strán sídlia mimo EÚ / EHP, súhlasíte s tým, že môžeme preniesť vaše údaje na tieto tretie strany. V takýchto prípadoch ZľavaDňa zabezpečí, aby spolupracovala len s poskytovateľmi tretích strán, ktorí sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie, alebo že ZľavaDňa uzavrie dohody so štandardnými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov alebo, že poskytovateľ tretej strany dodržiava Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo zásady Štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA.

 5. a) Základné cookies: sú nevyhnutné na fungovanie ZľavaDňa. Bez týchto cookies by naše webové stránky nefungovali a nemôžu byť vypnuté.

  b) Funkčné cookies: ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne). Môžu byť vytvorené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky.

  c) Dočasné cookies: sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a hneď ako prehliadač zavriete, vymažú sa.

  d) Výkonnostné cookies: nám pomáhajú zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a ako sa vy a ostatní návštevníci pohybujete po stránkach. Neidentifikujú individuálne, pokým nezadáte vaše identifikačné údaje v niektorom z našich formulárov. Sú zároveň aj našim štatistickým nástrojom a vďaka nim vieme určiť počty a zdroje návštevnosti na našich stránkach. Umožňujú nám merať a zlepšiť výkonnosť našich webových stránok a poskytnúť vám zaujímavý obsah.

  e) Marketingové cookies: alebo aj cookies tretích strán nám pomáhajú zabezpečiť, aby relevanciu reklám pre návštevníkov našich webových stránok. Vďaka nim môžeme spolu s našimi partnermi vytvoriť profil vašich záujmov a zamerať sa na naše služby a špecializovaný obsah.

 6. Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

  Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

  Chrome
  Safari
  Firefox
  Internet Explorer
  Android

  Pre bližšie informácie môžete využiť aj pomocník vášho prehliadača.

  • Všetky zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné momentom zverejnenia na tejto stránke. Pri zmene pravidiel, ktoré by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie vás upozorníme e-mailom a / alebo upozornením na našich stránkach.

  • Odporúčame, aby ste informácie o spracovaní osobných údajov čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako môžete chrániť svoje súkromie.

  • Tieto pravidlá boli naposledy zmenené dňa 25.5.2018.